Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce? Jak uzyskać kartę pobytu?

Cudzoziemcy przebywający w Polsce bardzo często mają jedynie wizy. Niestety wiza wydawana jest maksymalnie na rok a przedłużyć ją można jedynie w ambasadzie Polski w kraju pochodzenia cudzoziemca.
Co robić w sytuacji, gdy cudzoziemiec chce zostać w Polsce dłużej bez konieczności powrotu do swojego kraju pochodzenia w celu uzyskania nowej wizy? Jest na to jeden sposób!
Jeżeli cudzoziemiec jest w Polsce legalnie (na przykład na podstawie wizy, ruchu bezwizowego lub dokumentu wydanego przez inny kraj Unii Europejskiej) może złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy (karta pobytu). Ważne! Wniosek może złożyć jedynie cudzoziemiec, jednak będzie potrzebował dokumentów potwierdzających cel jego pobytu w Polsce, na przykład dokumentów od pracodawcy.
Podstawowym warunkiem przyjęcia przez Urząd wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt (karta pobytu) jest jego złożenie najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Na przykład: jeżeli cudzoziemiec posiada wizę ważną do 30.04.2024r. ostatnim dniem w jakim może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt jest właśnie 30.04.2024r.
  • Wniosek składa się do właściwego Wojewody. Jest cały katalog sytuacji na podstawie których cudzoziemiec może uzyskać zezwolenia na pobyt (np. studia, pobyt z rodziną, małżeństwo ipt.) my skupimy się tutaj na zezwoleniu na pracę opartym na pracy. Jeżeli cudzoziemiec posiada wszystkie niezbędne dokumenty to super, jeżeli nie to można rozpocząć całą procedurę jedynie z podstawowymi dokumentami a resztę dostarczyć podczas składania przez cudzoziemca odcisków palców.
  • Następnie po złożeniu dokumentów czekamy na wezwanie z Urzędu w celu złożenia odcisków palców, zwykle następuje to kilka miesięcy po złożeniu wniosku. Ważne!! jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek a następnie jego wiza straciła ważność jego pobyt w Polsce jest legalny aż do chwili wydania ostatecznej decyzji. Czyli: nawet jeżeli w pierwszej instancji cudzoziemiec dostanie odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i złożył odwołanie od tej decyzji jego pobyt w Polsce w dalszym ciągu jest legalny.
  • Wielu pracodawców obawia się, czy mogą zatrudniać cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt a jego wiza wygasła. Odpowiedź jest: TAK!. Jeżeli cudzoziemiec posiada u danego pracodawcy ważne zezwolenie na pracę i sprawę o udzielenie zezwolenia na pobyt w toku to taka osoba może legalnie pracować.
  • Wojewoda wydaje zezwolenie na pobyt (karta pobytu) na maksymalnie 3 lata. Zezwolenie na pobyt zastępuje wizę: czyli cudzoziemiec je posiadający może przebywać w Polsce i podróżować tak długo jak ważna jest jego karta pobytu.
  • Zezwolenie na pobyt zastępuje również zezwolenie na pracę u danego pracodawcy. Tak długo jak ważne jest zezwolenie na pobyt wydane na podstawie pracy u danego pracodawcy cudzoziemiec może kontynuować pracę, nawet jeżeli jego wcześniejsze zezwolenie na pracę wygasło.
Pamiętaj, że zezwolenie na pracę (karta pobytu) pozwala na pracę u jednego pracodawcy! Jeżeli zgłosi się do Ciebie cudzoziemiec posiadający kartę pobytu wydaną na podstawie pracy u innego pracodawcy, żeby go legalnie zatrudnić musisz:
  • uzyskać dla niego zezwolenie na pracę,
  • jednocześnie: cudzoziemiec musi złożyć wniosek o decyzji o wydaniu karty pobytu (wpisanie nowego pracodawcy) lub wniosek o wydanie nowej karty pobytu.
Pracodawca nie może "anulować" karty pobytu cudzoziemca, gdyż (w przeciwieństwie do zezwolenia na pracę) jest to dokument cudzoziemcy. Jednak należy pamiętać, iż pry zmianie pracodawcy cudzoziemiec powinien powiadomić Wojewodę w ciągu 15 dni, jeżeli nie dotrzyma tego terminu jego zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte przez wojewodę.