ENG PL  

We have obtained citizenship for our client in the USA!

This is a great success for our company as we represented our client directly in the USA.


ENG PL  
Uzyskaliśmy dla naszego klienta obywatelstwo USA !!!
Duży sukces naszej firmy poza granicami Polski, reprezentowaliśmy naszego klienta bezpośrednio na terytorium USA.
ENG PL   

Another piece of good news is that our client, a US citizen, has been granted a residence permit in Poland.

We helped him set up a company in Poland and then helped him to obtain a temporary residence permit.ENG PL
Kolejna dobra wiadomość, nasz klient, obywatel USA otrzymał zezwolenie na pobyt w Polsce.
Nasza firma pomogła mu najpierw w założeniu firmy w Polsce a następnie uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy.

ENG   PL   

Perfect information to start the week  :)

We have obtained a temporary residence card for our client from the Philippines which is valid for 3 years.ENG   PL   

Idealna wiadomość na początek tygodnia:)
Uzyskaliśmy dla naszego Klienta z Filipin Kartę Pobytu ważną 3 lata.

ENG  PL    RUS  
Another success!!  Our client with a very complicated case; visa expired, she applied for TRC in Olsztyn, then changed jobs twice and finally moved to Warsaw. Then she asked us to put her case in order. And we did! And we did this! 
We have been able to obtain a temporary residence card for her which is valid for 3 years!

ENG   PL   RUS   
Kolejny sukces!!  Zgłosiła się do nas klienta ze skomplikowaną sprawą; wygasła wiza, wniosek o Kartę Pobytu złożony w Olsztynie, potem dwukrotnie zmieniła pracę i ostatecznie przeniosła się do Warszawy. Poprosiła nas o uporządkowanie jej sprawy, a my to zrobiliśmy  – uzyskaliśmy dla niej zezwolenie na pobyt na 3 lata.

ENG   PL    RUS   
Очередной успех!!  Наша клиентка, пришедшая к нам со сложным вопросом (действующая виза, начала подавать документы в Ольштыне, затем дважды сменила работу и, наконец, переехала в Варшаву), попросила нас разобраться с ее делом. Что мы и сделали  - теперь у него карта побыта уже 3 года. 

ENG PL RUS
Another day and another satisfied client .
This was a difficult case. The previous employer had failed to pay our client's annual tax return.
Despite this, we managed to get a residence card.

ENG PL RUS
Kolejny dzień i kolejny zadowolony klient.
Tym razem sprawa była trudna gdyż poprzedni pracodawca nie rozliczył naszego klienta z podatku za ubiegły rok.
Pomimo tego udało się nam uzyskać zezwolenie na pobyt

ENG PL RUS
Еще один день и еще один довольный клиент
На этот раз дело было сложным, потому что предыдущий работодатель не уплатил налог нашего клиента за предыдущий год.
Несмотря на это нам удалось получить вид на жительство ( карту побыта)

PL   ENG  
Nigdy się nie poddawaj!!
Kolejny klient zgłosił się do nas z decyzją Urzędu Wojewódzkiego o odmowie wydania karty pobytu czasowego.
Przygotowaliśmy bardzo dobrze uzasadnione odwołanie, pokazaliśmy błędy Urzędu i kolejny sukces: nasz klient otrzymał pozwolenie na pobyt w Polsce.

PL   ENG  
Never give up!!
Another client contacted us. He had received a decision from the Voivodeship Office refusing her temporary residence permit..
We prepared a very well-founded appeal, and now we've succeeded again: our client has been granted a temporary residence permit in Poland.

PL   ENG    RUS
Zawsze cieszymy się gdy wracają do nas zadowoleni klienci. 
Z tą klientką współpracujemy od wielu lat, zawsze zleca nam uzyskanie kolejnego zezwolenia na pobyt w Polsce.

PL   ENG   RUS
It is always a pleasure for us when our satisfied customers come back to us.
We have been working with this lady for many years, she always uses our services to obtain any Residence Permit Card in Poland.

PL   ENG   RUS
Мы всегда рады, когда к нам возвращаются довольные клиенты.
Мы сотрудничаем с этой клиенткой много лет, она всегда поручает нам получение очередного вида на жительство в Польше.


ENG PL RUS
Our client was issued with a Residence Permi Card. 
Of course, we will continue to help him: next time, to obtain permanent residence in Poland.

ENG PL RUS
Nasz klient otrzymał zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce
Oczywiście będziemy dalej go wspierali: tym razem w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce

ENG PL RUS
Наш клиент получил вид на жительство от работы
Конечно, мы будем и дальше его поддерживать: на этот раз в получении постоянного вида на жительство

GB PL
A client came to us with a refusal of a permanent residence card in Poland.
The case was complicated, but we prepared a perfect appeal and another success: the Office for Foreigners recognised our arguments and granted permanent residence in Poland.

GB PL
Zgłosiła się do nas klientka, której odmówiono zezwolenia na pobyt stały w Polsce.
Sprawa była skomplikowana, ale przygotowaliśmy doskonałe odwołanie i kolejny sukces: Urząd do Spraw Cudzoziemców uznał nasze argumenty i udzielił zezwolenia na pobyt stały w Polsce

ENG RUS PL
A very common problem for foreigners in Poland is the extremely long waiting time for a residence permit card to be issued.
Very often, after submitting an application for a residence permit card, a foreigner does not receive any information from the public administration for more than six months.
During this time, the foreigner cannot work and, if his visa has expired, he cannot cross the border.
This is a gross violation of the law and in such situations we help our clients to obtain compensation from the Public Administration and to complete the process of obtaining a residence permit as soon as possible.
Our recent cases have been successful, in one case we obtained PLN 7,500 compensation for our client from the Voivodeship Office!!!

ENG RUS PL
Очень распространенная проблема иностранцев в Польше: очень долгое ожидания выдачи карты побыта.
Часто после отправки заявки более полугода иностранец не имеет никакой информации с Ужонда. В это время он не может работать, и если его виза закончилась: он не может пересекать границу.
Это вопиющее нарушение закона, мы помогаем в такой ситуации нашим клиентам получить компенсацию от государственных органов и как можно скорее закончить дело о выдаче карты побыта.
Наши последние дела закончились успехом, в одном из последних дел мы получили компенсацию для нашего клиента: 7500zł!!!

ENG RUS PL
Bardzo Częsty problem cudzoziemców w Polsce: niezwykle długi czas oczekiwania na zezwolenie na pobyt.
Często po wysłaniu aplikacji przez ponad pół roku cudzoziemiec nie ma żadnej informacji z Urzędu. W tym czasie nie może podjąć pracy i jeżeli jego wiza wygasła: nie może przekraczać granicy.
Jest to rażące naruszenie prawa, pomagamy w takiej sytuacji naszym Klientom w uzyskiwaniu odszkodowania od Urzędów Administracji Publicznej oraz zakończyć sprawę o udzielenie zezwolenia na pobyt tak szybko jak to możliwe.
Nasze ostatnie sprawy zakończyły się sukcesem, w jednej uzyskaliśmy odszkodowanie 7500zł od Urzędu Wojewódzkiego dla naszego Klienta!!!


ENG PL RUS
Another client obtained a residence permit: this time on the basis of her studies. Good luck with your new studies :).

ENG PL RUS
Kolejna Klientka otrzymała kartę pobytu: tym razem ze względu na studia. Życzymy powodzenia na nowych studiach :) 

ENG PL RUS
Еще одна клиентка получила карту временного пребывания: на этот раз из-за учебы. Желаем Вам удачи в новых студиях :) 

ENG  PL  RUS
Withdrawal of travel ban to Poland!!
We successfully appealed against the Lublin We successfully appealed against the Lublin Border Guard's decision to refuse our client entry to Poland.
Our client is now free to travel to Poland.
Remember that you must always fight for your rights to the end!!

ENG  PL  RUS
Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski!!
Złożyliśmy skuteczne odwołanie na decyzję o zakazie wjazdu wydaną przez Straż Graniczną w Lublinie.
Teraz nasz klient znowu może swobodnie podróżować do Polski.
Pamiętajcie że zawsze trzeba walczyć o swoje prawa do końca.

ENG  PL  RUS
Отмена запрета на въезд в Польшу!!
Мы подали эффективную апелляцию на решение о запрете на въезд, выданное пограничниками в Люблине.
Теперь наш клиент снова может свободно путешествовать в Польшу.
Помните, что вы всегда должны бороться за свои права до конца.

ENG PL RUS
It is always a pleasure for us to have satisfied customers come back to us.
We obtained a residence permit for this lady 3 years ago.
Now she has come back to us and we have managed to get her another residence card.
The next step: permanent residence in Poland and maybe even Polish citizenship :)
Thank you for choosing our services and we wish you all the best. 

ENG PL RUS
Zawsze cieszy nas jak wracają zadowoleni klienci.
Dla tej Pani robiliśmy zezwolenie na pobyt 3 lata temu.
Teraz wróciła do nas i udało nam się uzyskać dla niej kolejną kartę pobytu.
Następny krok: pobyt stały w Polsce a może i nawet obywatelstwo polskie  :)
Dziękujemy za współpracę i życzymy sukcesów. 

ENG PL RUS
Мы всегда рады возвращению довольных клиентов.
Для этой дамы мы делали вид на жительство 3 года назад.
Теперь она вернулась к нам, и мы смогли получить для нее еще одну карту пребывания.
Следующий шаг это постоянное жительство и, возможно, даже польское гражданство
Благодарим Вас за сотрудничество и желаем вам успехов

PL ENG RUS
Pomagamy firmom w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, nie tylko łatwe przypadki!
W tej konkretnej sprawie: pracownicy z Indonezji, miejsce wykonywania pracy: woj. Małopolskie, siedziba firmy: woj. Podlaskie, konieczna Informacja Starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
Cały proces: zgłoszenie oferty pracy do lokalnego Urzędu Pracy, uzyskanie informacji Starosty (województwo Małopolskie) następnie uzyskanie zezwoleń na pracę (województwo Podlaskie) zajął nam 4 tygodnie!
Odpowiednio dobrane procedury, bezbłędnie wypełnione wnioski i skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów pozwoliło nam uniknąć niepotrzebnych opóźnień!

PL ENG RUS
We help for companies to obtain Work Permits for foreign workers, not only in simple cases!!
In this case: employees from Indonesia, place of work: Małopolskie voivodeship, company headquarter: Podlaskie voivodeship, necessary obtaining the Certificate from Starosta Offcie competent for the main place of work performance by the foreigner, on the lack of possibility to satisfy human resources needs of the employer on the basis of the unemployed registers and negative result of the recruitment process organized for the employer.
The whole process: submitting a job offer to the local Labor Office, btain Certificate from Starosta Offcie (Małopolskie voivodeship) and obtain Work Permits (from the Podlaskie voivodeship)- taked for us 4 weeks!
Appropriately chosen procedures, correctly completed applications and completing all necessary documents let us avoid unnecessary delays!

PL ENG RUS
Мы помогаем компаниям получать разрешения на работу для иностранцев, а не только легкие случаи!
В данном конкретном случае: работники из Индонезии, место работы: Малопольское воеводство, место работы: Подляское воеводство, необходимая информация компетентного старосты в связи с основным местом работы иностранцев о невозможности удовлетворения кадровых потребностей работодателя на основе записей безработных и ищущих работу или о негативном результате найма, организованного для работодателя.
Весь процесс: подача заявки на работу в местное управление труда, получение информации старосты (Малопольское воеводство) затем получение разрешений на работу (Подляское воеводство) заняло у нас 4 недели!
Правильно подобранные процедуры, безупречно заполненные заявки и составление всех необходимых документов позволили нам избежать ненужных задержек!

PL ENG RUS
Zgłosiła się do nas firma produkcyjna z województwa Małopolskiego.
Zlecenie: zezwolenia na pracę dla obywateli Indonezji
Czas w jakim zrealizowaliśmy zlecenie: 3 tygodnie!
Misja wykonana
Odpowiednio dobrana procedura, bezbłędnie wypełnione wnioski i skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów pozwoliło nam uniknąć niepotrzebnych opóźnień!

PL ENG RUS
Contacted us production company from the Małopolska voivodeship.
Order: Work Permits for Indonesian Citizens
Time to complete the order: 3 weeks!
Mission completed
Appropriately chosen procedure, correctly completed applications and completing all necessary documents let us avoid unnecessary delays!

PL ENG RUS
К нам обратилась производственная компания из Малопольского воеводства.
Заказ: разрешения на работу для граждан Индонезии.
Время, в течение которого мы выполнили заказ: 3 недели!
Миссия выполнена
Правильно подобранная процедура, безупречно заполненные заявки и составление всех необходимых документов позволили нам избежать ненужных задержек!

ENG RUS PL
We take care not only for residence permits
Today we received a decision: our client will get money refund for fine for driving without a valid ticket.
This is how it looked like on timeline:
- 20th April 2021: a fine issued,
- 21th April 2021: we have appealed against the fine,
- 29th April 2021: we received the decision: fine is canceled and received a refund for our Client
I wish there were more such quick cases like this

ENG RUS PL
Мы занимаемся не только картами побыта
Сегодня мы получили решение: наша клиентка получит возврат штрафа, выданный за поездку без действительного билета.
Вот как это выглядело временно:
- штраф выдан 20 апреля 2021 г.,
- отказ мы написали и отправили 21 апреля 2021 года,
- решение об отмене штрафа и возврат денег мы получили 29 апреля 2021 года.
Надеюсь, у нас будет больше таких быстрых дел.

ENG RUS PL
Nie tylko zezwolenia na pobyt
Dzisiaj otrzymaliśmy decyzję: nasza Klientka dostanie zwrot pieniędzy za mandat wystawiony za jazdę bez ważnego biletu.
Tak to wyglądało czasowo:
- mandat wystawiony 20 kwietnia 2021,
- odwołanie napisaliśmy i wysłaliśmy 21 kwietnia 2021,
- decyzja o anulowaniu mandatu i zwrot pieniędzy dostaliśmy 29 kwietnia 2021.
Oby więcej tak szybkich spraw

ENG RUS PL
Another satisfied customers!
We ended this week with joyful news: we received three new decisions from the Voivodeship Office on granting residence permits (Residence Permits Cards).
A residence permit (Residence Permit Card) is an important step for every foreigner who plan to stay in Poland for a long period.
In addition to the possibility of free travel without obtain a visa, the Residence Permit Card allows, inter alia, to:
- inviting another foreigner to Poland (after meeting additional conditions!),
- family reunification,
- after some time: obtaining permanent residence in Poland or an EU Resident Card.
Do not forget that the Residence Permit Card also includes obligations: you should inform the Voivodeship Office about each change of job (if you have received a residence permit for work reasons).

ENG RUS PL
Еще один довольный клиент
Завершили неделю радостными новостями: поступили новые решения Воеводы о выдаче карты побыта (Вид на жительство).
Вид на жительство (карта побыта) - важный шаг для каждого иностранца, который намерен поселиться в Польше на более длительный срок.
Помимо возможности бесплатного проезда без необходимости получения визы, карта побыта, среди прочего, дает возможность:
- приглашать в Польшу другого иностранца (при соблюдении дополнительных условий!),
- воссоединить семьи,
- через некоторое время: получение ПМЖ в Польше или карты резидента ЕС.
Не забывайте, что вид на жительство также включает в себя обязательства: вы должны сообщать воеводе о каждой смене работы (если вам предоставили вид на жительство по рабочим причинам).

ENG RUS PL
Kolejni zadowoleni klienci!
Tydzień zakończyliśmy radosną wiadomością: dotarły do nas trzy nowe decyzje z Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu zezwoleń na pobyt (Karta Pobytu).
Zezwolenie na pobyt (Karta Pobytu) to ważny krok dla każdego cudzoziemca, który zamierza osiedlić się w Polsce na dłużej.
Poza możliwością swobodnego podróżowania bez konieczności uzyskiwania wizy Karta Pobytu pozwala między innymi na:
- zaproszenie innego cudzoziemca do Polski (po spełnieniu dodatkowych warunków!),
- łączenie rodzin,
- po pewnym czasie: uzyskanie pobytu stałego w Polsce lub karty Rezydenta UE.
Nie zapomnij, że Karta Pobytu to też obowiązki: powinieneś informować Wojewodę o każdej zmianie pracy (jeżeli dostałeś zezwolenie na pobyt ze względu na prace).
Nie zapomnij, że Karta Pobytu to też obowiązki: powinieneś informować Wojewodę o każdej zmianie pracy (jeżeli dostałeś zezwolenie na pobyt ze względu na prace).PL

ENG RUS PL
Another satisfied customers
Residence Card: family reunification
Application -Jan 31th, 2020
Status "decision" - May 20,th 2020.
Card collected on June 16th, 2020

ENG RUS PL
Еще один довольный клиент
Карта резидента: воссоединение семьи
Заявка - 31 января 2020 г.
Статус «Решение» - 20 мая 2020 года.
Карточка забрана 16 июня 2020 г.

ENG RUS PL
Kolejni zadowoleni klienci
Karta pobytu: łączenie rodzin
Zgłoszenie -31.01.2020
Status "decyzja" - 20.05.2020 r.
Karta odebrana-16.06.20

KONTAKT:

Doradztwo HR NIP: 5451759296  | REGON:200247349
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 
Telefon / Whatsapp : 605-237-856
 
e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.com.pl